Hop til indhold

Det er afgørende med en tidlig og forebyggende indsats i dagtilbud og i grundskolen, og der skal derfor tilføres midler til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Det mener regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier, som har indgået en aftale om finansloven for 2024. Aftalen afsætter blandt andet 50 millioner kroner i 2024 og 80 millioner kroner årligt i 2025-2027 til PPR. Initiativet skal understøtte det pædagogiske personale i det forebyggende arbejde og skabe øget tilstedeværelse i dagtilbud og grundskolen.

Midlerne skal udmøntes til de cirka 10 procent af kommunerne, der har det største behov for flere hænder. Den konkrete udmøntning af midlerne skal forhandles med partierne bag aftalen.

”Mange skolebørn må vente i lang tid på at få hjælp, hvis de har nogle særlige behov. Som regel fordi kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) er hårdt presset. Imens kan problemerne vokse sig større til stor frustration for hele familien. Derfor er jeg glad for at vi allerede fra næste år investerer et større millionbeløb i de kommuner, som har de største udfordringer på området. Min ambition er at ventetiden skal ned, og ressourcerne skal bruges på at arbejde mere forebyggende,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. 

Aftalepartierne er desuden enige om, at det er vigtigt at holde hånden under små uddannelsesinstitutioner i yderområderne. Derfor videreføres den midlertidige forhøjelse af udkantstilskuddet til almene gymnasier og den midlertidige forhøjelse af puljen til voksenuddannelsescentre med økonomisk udfordrede afdelinger, som udløber i 2023. Med aftalen er der afsat 16,5 millioner kroner i 2024-2027 til en forhøjelse af udkantstilskud til almene gymnasier og 10 millioner kroner i 2024-2027 til VUC’er med lukningstruede afdelinger. Der er desuden afsat en reserve på 5 millioner kroner i 2024 til at understøtte handelsgymnasier mv. i yderområderne.

Det indeholder finanslovsaftalen på Børne- og Undervisningsministeriets område

 • Styrkelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der afsættes en pulje på 50 millioner kroner i 2024 og samlet 290 millioner kroner over perioden 2024-2027 til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til at understøtte det pædagogiske personale i det forebyggende arbejde og skabe øget tilstedeværelse i dagtilbud og grundskolen.
 • Med aftalen er der desuden afsat 16,5 millioner kroner i 2024-2027 til en videreførelse af forhøjelsen af udkantstilskud til almene gymnasier og 10 millioner kroner i 2024-2027 til en videreførelse af forhøjelse af puljen til VUC’er med lukningstruede afdelinger. Der er desuden afsat en reserve på 5 millioner kroner i 2024 til at understøtte handelsgymnasier mv. i yderområderne.
 • Pulje til grøn efteruddannelse og undervisningsforløb. Der afsættes 11 millioner kr. i 2024 og 15 millioner kr. i 2025 til at understøtte udviklingen af pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisning i bæredygtighed samt kompetenceløft for undervisere, der mangler værktøjerne til at undervise i bæredygtighed. Puljen er rettet mod gymnasiale uddannelser.
 • Dertil er der afsat midler til en række øvrige initiativer, bl.a. et driftstilskud til sekretariatet for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og initiativer vedr. Grønland og Færøerne. 

Dertil indeholder finansloven for 2024 de prioriteringer på børne- og undervisningsområdet, som regeringen fremlagde med sit finanslovforslag. Det vedrører blandt andet:

 • Investeringer i erhvervsuddannelserne. I 2024 afsættes der cirka 300 millioner kroner stigende til cirka 900 millioner kroner i 2030. Det svarer til et løft på ca. 10 procent i 2030 i forhold til 2022. Pengene skal blandt andet anvendes til tidssvarende udstyr og efteruddannelse af lærere.
 • Investeringer i folkeskolen. Der afsættes 35 millioner kroner i 2024, 110 millioner kroner i 2025, 210 millioner kroner i 2026, 310 millioner kroner i 2027 og 500 millioner kroner årligt fra 2028 til intensive undervisningsforløb i små hold.
 • Uddannelsesinstitutioner i yderområderne. Der var med finanslovsforslaget afsat 30 millioner kroner til særtilskud til små erhvervsskoler, 13,4 millioner kroner til videreførelse af tilskud til lukningstruede VUC-afdelinger og 30,6 millioner kroner til udkantstilskud til almene gymnasier, så alle gymnasier, der opfylder kriterierne, kan få udkantstilskud.
 • EUD 8/9. Der afsættes 7 millioner kroner årligt i 2024 og 2025 til en ny 2-årig forsøgsrunde, hvor unge i udskolingen får mulighed for at tage udvalgte valgfag på en erhvervsuddannelse.
 • Troværdige prøveresultater i en digital tidsalder. Der afsættes 6,5 millioner kroner i 2024, 1,4 millioner kroner i 2025 og 1 millioner kroner årligt fra 2026 til initiativer, som skal sikre troværdigheden af prøveresultaterne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne i lyset af den digitale udvikling og udbredelsen af kunstig intelligens.
 • Undersøgelse af selvcensur. Der afsættes 3,2 millioner kroner i 2024 til en kortlægning af omfanget og graden af selvcensur blandt lærere og under-visere i grundskoler og på ungdomsuddannelser.
 • Forhøjelse af tilskud til Skills Danmark. Der afsættes 5 millioner kroner årligt i ekstra bevilling til Skills Danmark, som skal sikre, at kommuner og regioner, der ønsker at afholde DM i Skills, får mulighed for at søge om at være værter.
 • Ordblinde. Der afsættes 30 millioner kroner årligt i 2024-2027 og 15 millioner kroner årligt herefter til tiltag målrettet en styrkelse af undervisningen for ordblinde.
 • FGU-initiativer. Der afsættes 3,9 millioner kroner i 2024 til at finansiere en række initiativer på FGU-området, herunder et rejsehold og kompetenceudvikling for lærerne. Læs nyheden om FGU-initiativer (uvm.dk)

Læs mere om finansloven for 2024 på Finansministeriets hjemmeside (fm.dk)