Hop til indhold

Gymnasier, der er godkendt til at tilbyde undervisning på engelsk, har en god praksis for enten at anvende undervisere, der i forvejen har faglig kompetence i engelsk eller har arbejds- eller uddannelseserfaring fra udlandet, ligesom at lærerne ofte understøttes med relevante kurser. Det er en af konklusionerne i et nyt tilsyn, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har undersøgt, hvordan institutionerne sikrer, at lærerne er kvalificerede til at undervise på engelsk, og om det har en betydning for elevernes faglige niveau at modtage undervisning på engelsk.

I alt er 31 gymnasiale afdelinger godkendt til at udbyde undervisning på engelsk i fag som for eksempel historie, samfundsfag, afsætning og international økonomi. Det stiller krav til lærerenes engelsksproglige kompetencer, ligesom det kan være en særlig opgave at fremskaffe undervisningsmateriale på engelsk.

Tilsynet viser, at institutionerne ofte tilbyder undervisning på engelsk for enten at tiltrække elever med en international interesse, eller fordi der er en generel efterspørgsel blandt elever på skolen. Institutionerne oplever, at elever, der vælger at blive undervist på engelsk, generelt er kendetegnet ved at være fagligt dygtige og motiverede. Samtidig viser tilsynet, at elever, der har modtaget undervisning på engelsk, generelt ligger på et fagligt niveau tilsvarende elever, der er blevet undervist på dansk, også selvom institutionerne har en opfattelse af, at disse elever er fagligt dygtige.

Tilsynet viser også, at det i for eksempel i samfundsfag og historie, kan være en udfordring at finde undervisningsmateriale på engelsk om danske forhold. Derudover efterlyser flere institutioner muligheden for at kunne udveksle erfaringer og viden om, hvordan andre gymnasier arbejder med undervisning på engelsk.

STUK har udviklet en erfaringsopsamling med hovedpointer fra tilsynet, som er målrettet gymnasier, der har en godkendelse til at undervise på engelsk eller overvejer at få det, og styrelsen opfordrer til, at institutionerne benytter tilsynets resultater som en anledning til at tage kontakt til hinanden og dele deres erfaringer. Find erfaringsopsamlingen under "Læs mere".

Styrelsen er, i forbindelse med tilsynet, derudover blevet bekendt med, at der er mangel på censorer til prøver for elever, der har modtaget undervisning på engelsk. Det er nødvendigt, at institutioner indmelder censorer, hvis man skal opretholde kvaliteten og volumen af udbud med engelsksproget undervisning. Derfor henstiller styrelsen til, at alle udbydere af engelsksproget undervisning indberetter censorer med kompetence til at censurere på engelsk. Dette skal ske i forbindelse med institutionens censorkompetenceindberetning.

En institution kan i særlige tilfælde og med godkendelse fra STUK, beslutte, at den i nærmere bestemt omfang anvender engelsk, fransk eller tysk som undervisningssprog. Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

På baggrund heraf er 31 gymnasiale afdelinger godkendt til at udbyde undervisning på engelsk i visse fag på bestemte studieretninger, herunder også prøveafholdelse på engelsk.

Når institutioner godkendes til at udbyde undervisning på engelsk gælder godkendelsen for et bestemt fag på en bestemt studieretning.

I tilsynet har STUK undersøgt spørgeskemabesvarelser fra 19 udvalgte institutioner, der har godkendelse til at udbyde undervisning på engelsk. Derudover har styrelsen analyseret skriftlige prøvekarakterer i udvalgte fag på udvalgte institutioner, hvor undervisningen foregår på engelsk, og sammenlignet disse prøvekarakterer med tilsvarende prøvekarakterer i samme fag på samme institutioner, hvor undervisningen er foregået på dansk. Dertil har STUK afholdt møder med to institutioner for at supplere med yderligere viden fra praksis.