Hop til indhold

Karakterfastsættelse ved de mundtlige prøver

Karakterfastsættelsen ved folkeskolens prøver bedømmes efter 7-trins-skalaen, som er beskrevet i karakterbekendtgørelsen. Bedømmelserne skal være korrekte og objektive med udgangspunkt i karakterbekendtgørelsen samt de vejledende karakterbeskrivelser  og vurderingskriterier for de enkelte fag. Vurderingskriterierne er udbygget til at omfatte alle karakterer på skalaen.

Hvis censor og faglærer er uenige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af de to karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter. Ellers den nærmeste lavere karakter.

Hvis censor og faglærer er uenige om, hvorvidt elevpræstationen skal bedømmes til ”Bestået” eller ”Ikke bestået”, er censors bedømmelse afgørende.

Censor og faglærer må ikke tilstræbe en bestemt fordeling af karaktererne på et hold eller i en klasse.

Statsligt beskikkede censorer

Kontor for Prøver, Eksamen og Test sender mundtligt beskikkede censorer til prøveafholdende skoler. I slutningen af februar får skolen at vide, om den tildeles mundtligt beskikkede censorer til prøverne i juni.

Skolen kan ikke fravælge en statsligt beskikket censor. Censoren er beskikket i et bestemt fag og bedømmer som regel en klasse/et hold på skolen.

Hvis den statsligt beskikkede censor skal bedømme et hold ved 10.-klasseprøven, og der på samme hold er elever, som tager 9.-klasseprøven i faget, bestemmer skolens leder, om censoren også skal medbedømme disse elever.

Afbud fra en statsligt beskikket censor

Hvis en beskikket censor forhindres i at deltage ved en mundtlig prøve og derfor melder afbud, vælger skolen en anden censor. Den valgte censor må ikke være ansat på den pågældende skole, og der må ikke forekomme gentagen og gensidig censur. Det vil sige, at den samme censor ikke må bruges år efter år på samme skole og sparre med samme faglærere om bedømmelserne.

Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser

Censor modtager tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser senest 14 kalenderdage, før prøven finder sted.

Læs mere om tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget for censors bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsen og prøvebekendtgørelsen.

Sidst opdateret: 2. august 2023