Hop til indhold

Adgang til hjælpemidler via internettet

Medmindre det fremgår af prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2, må internettet ikke anvendes til at søge efter, tilgå eller anvende hjælpemidler. Hjælpemidler skal i den forbindelse forstås bredt som både informationer, noter, værktøjer mv. En undtagelse er dansk skriftlig fremstilling, hvor enhver information fra internettet må anvendes. 

Hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning, må kun tilgås via internettet, hvis de ikke kan medbringes eller opbevares lokalt. Det kan fx være programmer, digitale værktøjer og/eller digitale undervisningsmaterialer.

Skolens leder skal tage stilling til, om de konkrete hjælpemidler kan tilgås lokalt (for eksempel på elevens computer, usb-stik, elevens eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, inden der gives tilladelse til at tilgå hjælpemidler via internettet eller i skyen.

Internettet må ikke bruges til at søge efter ny viden i prøvesituationen, hvis der fx stilles opgaver i områder, som eleven ikke har modtaget undervisning i.
Hvis skolen opbevarer programmer og/eller dokumenter i en cloud-løsning, må elever gerne i prøvesituationen tilgå disse programmer og/eller dokumenter, hvis det ikke er muligt at downloade disse til elevens pc'er og/eller tablet eller lignende.

ChatGPT og kunstig intelligens

Det er ikke tilladt at benytte ChatGPT, WolframAlpha og andre tekstgenererende chatbot-værktøjer ved hverken de skriftlige eller mundtlige prøver i folkeskolen. 

Det gælder under hele prøvetiden, herunder i forbindelse med informationssøgning, korrekturlæsning, opgavebesvarelse, redigering mv. Hvis der er afsat forberedelsestid forud for prøven, må eleverne heller ikke benytte chatbots, eksempelvis til at besvare de lærerstillede spørgsmål.

Til grund for dette ligger bekendtgørelse om folkeskolens prøver § 43, stk. 2 (retsinformation.dk). Det betragtes som snyd og skal indberettes til skolens leder, hvis en elev ”har udgivet en andens arbejde for sit eget”. Det vil således være i strid med prøvebekendtgørelsen, hvis en elev afleverer en besvarelse, hvor hele eller dele af besvarelsen er genereret af et chatbot-værktøj.

Ekspertgruppe undersøger imødegåelse af snyd med digitale hjælpemidler

I maj 2023 nedsatte børne- og undervisningsministeren en ekspertgruppe, der skal undersøge ChatGPT og andre digitale hjælpemidlers konsekvenser for prøverne på landets skoler, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. 

Ekspertgruppen afleverer sine anbefalinger til Børne- og Undervisningsministeriet i marts 2024. Læs kommissoriet for ekspertgruppens arbejde (pdf).

Digitale hjælpemidler ved folkeskolens skriftlige prøver i engelsk, tysk og fransk i 2023

Til folkeskolens skriftlige prøver i fremmedsprog (engelsk, tysk og fransk) FP9 og FP10 må elever under delprøven i skriftlig fremstilling anvende tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ingen andre funktioner end stave- og grammatikkontrol må anvendes. Det gælder eksempelvis oversættelsesfunktioner og ordforslag, som ofte er integreret i programmet.

Det betyder i praksis, at de røde og blå bølgestreger, som indikerer stavefejl og grammatiske fejl, godt må vises i elevens tekstbehandlingsprogram under prøven. Eleven må dog ikke benytte sig af de ordforslag, som kan tilgås ved at højreklikke eller holde cursoren over ord.

Reglerne for anvendelsen af hjælpemidler ved de skriftlige prøver i engelsk, tysk og fransk (FP9 og FP10) fremgår her: Bilag 1, pkt. 5.5., 6.5, 7.5. og Bilag 2, pkt. 3.5., 4.5. og 5.5 i bekendtgørelse om folkeskolens prøver (retsinformation.dk) og vejledningerne til folkeskolens prøver i engelsk, tysk og fransk i 9. og 10. klasse.

For andre fagspecifikke retningslinjer og vejledning i tilladte hjælpemidler henviser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til Prøvevejledninger til folkeskolens prøver.

Ingen adgang til stave- og grammatikkontrol fra vinterterminen 2024

Fra prøveterminen i december 2024 vil eleverne skulle anvende et tekstfelt til at besvare delprøven i skriftlig fremstilling i fremmedsprogsfagene engelsk, tysk og fransk. Tekstfeltet vil ikke tilbyde stave- og grammatikkontrol som hjælpemiddel.

Ændringen vil gøre det lettere at føre tilsyn ved prøverne og hjælpe eleverne med at undgå utilsigtet snyd.

Eleverne vil fortsat kunne anvende ordbøger og grammatiske oversigter som hjælpemiddel. Kan disse ikke medbringes eller opbevares lokalt, kan de efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

Elever på særlige prøvevilkår vil kunne få adgang til de samme hjælpemidler som hidtil, og tekstfeltet er kompatibelt med læse- og skriveværktøjer.

Regelændringen vil blive beskrevet nærmere i prøvebekendtgørelsen, som opdateres i begyndelsen af skoleåret 2024/2025. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sørger for at udsende vejledningsmateriale forud for prøverne i december 2024.

Skoler, der ønsker at afvikle fremmedsprogfagsprøverne under de nye prøvevilkår og anvende tekstfeltet allerede fra maj 2024, har mulighed for det. Læs mere om de nye prøvevilkår og tilmelding fra maj 2024.

ChatGPT og kunstig intelligens til folkeskolens prøver

Opdateret 28/04 2023 kl. 11:05

Nej, det er ikke tilladt at bruge chatGPT til nogen af folkeskolens prøver.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:33

Nej, det er ikke tilladt at bruge chatGPT til at fremsøge information, idet elevens besvarelse skal være selvstændig.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:33

Nej. Eleverne må ikke bruge chatGPT eller andre chatbots til korrekturlæsning. Det betragtes som snyd, hvis en elev udgiver en andens arbejde for at være sit eget, herunder også en chatbots arbejde.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:35

Nej. Eleverne må hverken bruge en chatbot til at konstruere korte eller lange tekststykker. Det betragtes som snyd, hvis en elev udgiver en andens arbejde for at være sit eget, herunder også en chatbots arbejde.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:36

Nej, ligesom ved de skriftlige prøver må eleverne ikke udgive en andens arbejde for at være sit eget.

Stave- og grammatikkontrol til folkeskolens skriftlige prøver i engelsk, tysk og fransk (FP9 og FP10)

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Delvist. Elever må godt anvende den stave- og grammatikkontrol, som er integreret i tekstbehandlingsprogrammer, som fx Word eller Google Docs, til at få vist fejl. Ingen andre funktioner end stave- og grammatikkontrol må anvendes. Det gælder eksempelvis oversættelsesfunktioner og ordforslag, som ofte er integreret i programmet. Det betyder i praksis, at de røde og blå bølgestreger, som indikerer stavefejl og grammatiske fejl, godt må vises i elevens tekstbehandlingsprogram under prøven. Eleven må ikke benytte sig af de ordforslag, som kan tilgås ved at højreklikke eller holde musen/cursoren over ord. 

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Elever må anvende de funktioner i stave- og grammatikkontrol, som gør dem opmærksomme på potentielle fejl. Det betyder, de røde og blå bølgestreger, som indikerer stavefejl og grammatiske fejl, godt må vises i elevens tekstbehandlingsprogram under prøven. 

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Elever må ikke anvende oversættelsesfunktioner og ordforslag, som ofte er integreret i tekstbehandlingsprogrammer, som fx Word eller GoogleDocs. Det betyder, at elever ikke må benytte sig af de ordforslag, som kan tilgås ved at højreklikke eller holde musen/cursoren over ord.

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Ved delprøverne i lytte- og læsefærdigheder (kun ved FP9): 

Ingen hjælpemidler er tilladt. 

Ved delprøven i sprogligt fokus: 

Der må kun anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisning tilgås via internettet. 

Ved delprøven i skriftlig fremstilling: 

Der må kun anvendes ordbøger og grammatiske oversigter samt tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ingen andre funktioner end stave- og grammatikkontrol må anvendes. Det gælder eksempelvis oversættelsesfunktioner og ordforslag, som ofte er integreret i programmet. Det betyder i praksis, at de røde og blå bølgestreger, som indikerer stavefejl og grammatiske fejl, godt må vises i elevens tekstbehandlingsprogram under prøven. Eleven må dog ikke benytte sig af de ordforslag, som kan tilgås ved at højreklikke eller holde cursoren over ord. 

Ved snyd med digitale hjælpemidler

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:20

Opstår der før, under eller efter en prøve mistanke om snyd, skal den tilsynsførende indberette dette til skolens leder.

Bliver mistanken før, under eller efter en prøve bekræftet og har handlingen fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen af prøvebesvarelsen kan skolens leder:

  • bortvise eleven fra prøven,
  • beslutte, at prøvebesvarelsen bortfalder, og
  • beslutte, at eventuelle karakterer bortfalder.

En elev, der bortvises fra en prøve, skal ved både bekræftet eller ubekræftet mistanke om snyd, tilbydes at aflægge prøve på ny, jf. §43 bekendtgørelse om folkeskolens prøver. 

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:19

Hvis en tilsynsførende under en skriftlig prøve får mistanke om snyd, bør den tilsynsførende i de fleste tilfælde undlade at forstyrre den pågældende elev. Dette er af hensyn til eleven, da konsekvensen er, at eleven skal aflægge prøven igen, også i tilfælde af, at formodningen ikke kan bekræftes. Griber den tilsynsførende en elev i utvivlsomt at snyde, skal skolens leder straks informeres og bortvise eleven fra den pågældende prøve.

Tilsyn under prøverne

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:23

Det er skoleleders ansvar at sikre, at eleverne inden prøven bliver grundigt orienteret om anvendelse af hjælpemidler ved prøven og konsekvenser ved at skaffe sig selv eller yde andre uretmæssig hjælp, benytte ikke-tilladte hjælpemidler, udgive en andens arbejde for sit eget eller anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Prøve på særlige vilkår

Opdateret 28/04 2023 kl. 10:25

Sidst opdateret: 9. april 2024