Hop til indhold

Den nye mulighed for et andet prøveudtræk end idræt er indført med en ændring af folkeskoleloven, som er trådt i kraft den 3. december 2020 og gælder fra prøveterminen december-januar 2020/2021. Muligheden for et andet prøveudtræk gælder alene det særdeles begrænsede antal elever, der har så væsentlige funktionsnedsættelser eller sygdom, at de helt åbenlyst ikke kan deltage i idrætsundervisningen, fordi de fysisk er immobiliserede.

Fire kriterier skal være opfyldt

 
Afgørelsen om et andet prøveudtræk end idræt træffes, når følgende fire kriterier er opfyldt: 

  1. Eleven har en langvarig funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, som efter sin karakter vil kunne påvirke elevens muligheder for at deltage i idrætsundervisningen.
  2. Funktionsnedsættelsen eller sygdommen har en sværhedsgrad, der gør eleven ude af stand til at deltage i idrætsundervisningen.
  3. Funktionsnedsættelsen eller sygdommen har ført til, at eleven ikke har kunnet deltage i idrætsundervisningen.
  4. Skolen har forgæves foretaget relevante bestræbelser på den nødvendige pædagogiske og didaktiske tilpasning af undervisningen, tilbudt særlig støtte, praktisk medhjælp og specialpædagogisk bistand, samt tilbudt sygeundervisning og supplerende undervisning til eleven efter reglerne herom.

 Nedenfor kan du læse svar på relevante spørgsmål om de nye regler.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Muligheden for et andet prøveudtræk end idræt gælder for elever med en langvarig funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, hvis deres funktionsnedsættelse eller sygdom har en karakter og sværhedsgrad, som gør dem ude af stand til at deltage i idrætsundervisningen.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

En elev, der har deltaget i undervisningen i skoleåret, men på tidspunktet for prøveaflæggelsen ikke kan deltage i den fysiske del af prøven, vil kunne aflægge prøve i idræt på særlige vilkår, jf. prøvebekendtgørelsens § 29, eller i visse tilfælde aflægge prøve uden at blive bedømt på kropslige færdigheder, jf. prøvebekendtgørelsens § 33.

Særlige prøvevilkår efter prøvebekendtgørelsens § 29

Skolelederen skal, jf. prøvebekendtgørelsens § 29, tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever, der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder. Formålet med at tilbyde nogle elever prøve på særlige vilkår er at ligestille disse elever med andre elever i prøvesituationen. 

Du kan læse mere om særlige prøvevilkår i ministeriets vejledning om prøve på særlige vilkår og fritagelse. Vejledningen finder du på ministeriets hjemmeside.

Fritagelse fra at blive bedømt på kropslige færdigheder efter prøvebekendtgørelsens § 33

 Skolelederen skal, jf. prøvebekendtgørelsens § 33, tilbyde elever med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne med massive, sammensatte hjælpebehov, eller alvorlig kronisk sygdom, for hvem deltagelse i den fysiske del af idrætsprøven vil være en umulighed, eller elever, som er i en livstruende tilstand, fritagelse fra at blive bedømt på de kropslige færdigheder i prøven i idræt.

Du kan læse mere om fritagelse fra at blive bedømt på de kropslige færdigheder efter § 33 i ministeriets prøvevejledning for idræt. Vejledningen finder du på ministeriets hjemmeside. 

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Det er skolens leder, som træffer afgørelse om udtræk af et andet prøvefag end idræt.  

Skolens leder træffer afgørelsen efter samråd med eleven og elevens forældre og på baggrund af lægeerklæring fra den specialist, som er ansvarlig for elevens behandling.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Skolens leder skal træffe afgørelsen om andet prøveudtræk inden den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar og inden den 1. december forud for prøveterminen maj-juni. Såfremt dette ikke er muligt, skal afgørelsen træffes snarest muligt herefter.

Følgende særlige frister gælder for afgørelse om andet prøveudtræk i skoleåret 2020/2021

For prøver i prøveterminen december-januar 2020/2021 skal afgørelsen være truffet inden prøvens begyndelse.

For prøver i prøveterminen maj-juni 2021 skal afgørelsen være truffet inden den 1. marts 2021 eller snarest muligt herefter.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Det er kun de måder, som er relevante for den enkelte elev, der skal være afprøvet i praksis.

Skolen skal altså have foretaget relevante bestræbelser på den nødvendige pædagogiske og didaktiske tilpasning af undervisningen, tilbudt særlig støtte, praktisk medhjælp og specialpædagogisk bistand, samt tilbudt sygeundervisning og supplerende undervisning til eleven efter reglerne herom.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Skolens leder ændrer antallet af elever tilmeldt til prøve i idræt på skolens tilmelding til folkeskolens prøver og meddeler efterfølgende dette til Kontor for Prøver, Eksamen og Test til mailadressen fp@stukuvm.dk. I mailen skal følgende oplysninger fremgå:

  • skolens navn
  • skolens institutionsnummer/skolekode
  • klassebetegnelse
  • bekræftelse af, at afgørelsen er truffet efter gældende regler.

Kontor for Prøver, Eksamen og Test vil herefter sørge for, at skolen får oplyst et andet udtræk af prøvefag end idræt.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sørger for at der udtrækkes et andet prøvefag inden for fagblokken naturfag. De øvrige udtræksfag i fagblokken naturfag er mundtlig matematik, skriftlig geografi, skriftlig biologi og skriftlig fysik/kemi.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Ja. Der vil komme nærmere information om indberetningen på denne side.

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:15

Ja. Kommunerne skal samle og indsende anonymiserede oplysninger om samtlige elever, der har fået andet prøveudtræk, herunder en begrundelse for hver afgørelse.

Sidst opdateret: 2. august 2023